Kredyt inwestycyjny

To kredyt przeznaczany na różnego rodzaju inwestycje – zakup maszyn i urządzeń, zakup nieruchomości czy ich budowę. Taki sposób finansowania inwestycji będzie możliwy po przedstawieniu przez przedsiębiorcę biznesplanu, na podstawie którego bank oceni ryzyko związane z trafnością decyzji o podjęciu inwestycji. Podstawowym zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest zastaw lub przewłaszczenie przedmiotu inwestycji.

 

linia produkcyjna kredyt inwestycyjny

Na jaki cel można wziąć kredyt inwestycyjny?

Przedsięwzięcia, na realizację których ma być przeznaczony kredyt inwestycyjny mogą polegać odtworzeniu, modernizacji lub powiększeniu wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych. W pierwszej kolejności są to zatem środki trwałe, do których zaliczamy nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu. Wszystko, co wpływa na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania dóbr i usług. W dalszej wymienia się wartości niematerialne i prawne. Jest to np. marka, logo danego przedsiębiorstwa czy różnego rodzaju patenty, know-how, koncesje, licencje, prawa autorskie. Przedmiotem kredytowania mogą być ponadto nabycie udziałów czy papierów wartościowych.

 

Warunki uzyskania kredytu inwestycyjnego

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Każdy przedsiębiorca ubiegający się o kredyt inwestycyjny musi sporządzić dokładny biznesplan, za pomocą którego opiszę swoją inwestycję, a także przedstawi jej ekonomiczną opłacalność.

Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa. Inwestycja zawsze bowiem może okazać się nierentowną, w związku z czym stopień ryzyka banku przy tego typu kredytach jest dość wysoki. Kredyty te muszą zatem mieć odpowiednią formę zabezpieczenia. Podstawą jest zabezpieczenie się banku na przedmiocie inwestycji, przy czym przedmiot ten powinien być łatwo zbywalny i niepodlegający spadkowi jego wartości. W przeciwnym wypadku bank zażąda wyższego wkładu własnego.

 

Jak wypłacany jest kredyt inwestycyjny?

Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości. Kredyt inwestycyjny może także być wypłacany w transzach lub mieć formę linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane spełnieniem zobowiązań umownych. W drugim przypadku – linii kredytowej – umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłat środków.

Kredyt inwestycyjny banki udzielają na ogół na dłuższe okresy i wyższe kwoty.  Schematy spłat mogą być następujące: równe raty kapitałowe, co jest równoważne malejącym ratom sumarycznym, gdyż odsetki są naliczane od coraz niższego kapitału; równe raty sumaryczne (raty annuitetowe).

Kredyt inwestycyjny to idealna forma dla firm, które chcą się rozwinąć bądź przebranżowić. Zniechęcać może jedynie długa i skomplikowana procedura udzielenia takiego kredytu.

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą