Faktoring

To rodzaj finansowania przedsiębiorstw polegający na wykupie przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Jest to instrument finansowy zapewniający przede wszystkim płynność finansową, ale też zmniejszający ryzyko związane ze sprzedażą.

 

faktoring lodz doradcy

 

Faktoring – kiedy stosować?

Faktoring jest jednym ze sposobów na poprawę płynności bieżącej firmy przez krótkoterminowe finansowanie działalności gospodarczej. Umowy faktoringowe dotyczą w przeważającej większości wierzytelności krótkoterminowych, do 4 miesięcy. Umowę faktoringu zawierają dostawca towarów lub usług, czyli faktorant oraz nabywca wierzytelności, czyli faktor. Odbiorca towarów i usług jest uczestnikiem transakcji, ale nie jest stroną zawieranej umowy.

Umowie faktoringowej podlegają wierzytelności nieobciążone klauzulą cesji wierzytelności na osobę trzecią bądź wymagającą zgody dłużnika na zbycie wierzytelności.

 

Rodzaje faktoringu

Wyróżniamy dwa rodzaje faktoringu: właściwy oraz niewłaściwy.

Faktoring właściwy polega na przejęciu przez faktora wierzytelności, włącznie z ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Przejęcie następuje w celu wyegzekwowania należności w terminie jej wymagalności we własnym imieniu i na własny rachunek. W momencie zaakceptowania przez faktora faktur za zakupione towary lub wykonane usługi następuje wypłata faktorantowi należności. Nie ma tutaj możliwości żądania regresu w sytuacji ich nieuregulowania przez dłużnika. Ryzyko faktora jest zatem wysokie, dlatego wymaga sprawdzenia przez bank wypłacalności dłużnika.

Faktoring niewłaściwy w głównym założeniu różni się innym rozłożeniem odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika. W tej sytuacji ryzyko niewypłacalności dłużnika nie przechodzi na faktora. Umowa faktoringowa jest zatem zbliżona do umowy pożyczki. Zawiera bowiem klauzulę, że w przypadku braku zaspokojenia faktora przez dłużnika, faktorant musi zwrócić otrzymane wcześniej należności i sam będzie ściągał należność od dłużnika. W przypadku tego rodzaju faktoringu nie jest spełniona funkcja gwarancyjna odzyskania należności.

W praktyce występuje także faktoring mieszany zawierający do części wierzytelności element faktoringu właściwego, a do pozostałej faktoringu niewłaściwego.

 

Korzyści z faktoringu

Faktoring pełni przede wszystkim funkcję finansową, bowiem polega na nabywaniu przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe od podmiotów gospodarczych należności bieżących, przysługujących im od odbiorców i dostawców usług. Może także polegać na świadczeniu dodatkowych usług (np. obsługi księgowej, prawnej), co odróżnia faktoring od klasycznej cesji wierzytelności. Z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa faktoring jest metodą pozyskania zamrożonego kapitału, który firma może wykorzystać na bieżącą działalność lub rozwój. Nierzadko faktoring pomaga także odzyskać zaburzoną płynność finansową.

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą