Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922 ze. zm.), jest Maciej Majewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FINGURU MACIEJ MAJEWSKI z siedzibą w Łodzi (93-328), ul. Rolnicza 59A/67, NIP 578-293-20-09, zwany dalej FINGURU.

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez FINGURU w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.doradcylodz.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności w szczególności polegających na kontakcie
  z FINGURU.
 2. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016.922 ze zm.).
 3. Użytkownik, który korzysta z witryny internetowej www.doradcylodz.pl, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz zrozumienie ich treści.

§2 Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych

 

 1. Użytkownicy korzystający z witryny internetowej www.hipoeksert.pl, mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres imię, nazwisko, e-mail czy numer telefonu.
 2. FINGURU może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z oferty Doradcy Łódź.
 3. FINGURU może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z FINGURU, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie poprzez wykorzystanie danych podanych przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.
 4. FINGURU jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej.

§3 Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

 

 1.  FINGURU jest uprawniony do gromadzenia w ramach witryny internetowej www.hipoeksert.pl danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkowników, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom Polityk Prywatności przyjętym przez te podmioty.

 

§4 Wykorzystanie zgromadzonych danych

 

 1. FINGURU  jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w witrynie internetowej www.doradcylodz.pl w następujących celach:
 1. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
 2. obsługą Użytkownika poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 1. FINGURU jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych
  w witrynie internetowej www.doradcylodz.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

§5 Udostępnianie danych

 

 1. FINGURU nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
 2. FINGURU może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu FINGURU, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
 3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności FINGURU zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na podmiot przejmujący, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi.
 4. FINGURU po uzyskaniu danych osobowych Użytkowników, zobowiązany jest zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez FINGURU, ze względu na swoją szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.

§6 Metody kontroli po stronie Użytkownika

 

 1. Użytkownicy, którzy korzystają z witryny internetowej www.hipoekspert.pl mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane  są poprawne.
 2. Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

 

§7 Bezpieczeństwo

 

Wszystkie zbierane przez FINGURU dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

W razie konieczności FINGURU może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować na adres poczty elektronicznej kredyt@doradcylodz.pl