Leasing

To wygodna forma finansowania polegająca na przekazaniu przez jedną stronę (finansującego, leasingodawcę) prawa do korzystania z określonego przedmiotu leasingu, drugiej stronie umowy (korzystającemu, leasingobiorcy) na określony w umowie czas, w zamian za określone w umowie raty leasingowe. Z podatkowego punktu widzenia często jest atrakcyjniejszy niż tradycyjny kredyt bankowy. 

 

leasing lodz doradcy

Leasing czy kredyt?

Leasing jest drugim zaraz po kredytach, najczęściej wykorzystywanym przez małe i średnie przedsiębiorstwa źródłem finansowania inwestycji. Stanowi nowoczesną formę finansowania inwestycji, daje możliwość szybszego rozwoju firmy, poprzez zakup środków trwałych bądź możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii. Z leasingu mogą skorzystać zarówno małe, jak i duże firmy.

 

Na czym polega leasing?

Leasing polega na umożliwieniu korzystania z rzeczowych składników majątkowych bez konieczności ich nabycia. Na podstawie umowy leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

 

Jakie są rodzaje leasingu?

Ze względu na formę wyróżniamy leasing finansowy i operacyjny.

 

Leasing finansowy

Leasing finansowy (kapitałowy) jest to umowa zawierana z reguły na dłuższy okres, który zbliżony jest do okresu ekonomicznego zużycia przedmiotu, na czas określony. Jej główna istota polega na tym, że zazwyczaj zawiera ona  postanowienie, na mocy którego finansujący zobowiązuje się przenieść prawo własności przedmiotu umowy po określonym ściśle w umowie czasie za konkretnie ustaloną w umowie cenę. W czasie trwania umowy przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy, jednak wykazywany jest jako składnik majątkowy leasingobiorcy. Zobowiązanie ze strony finansującego do sprzedaży korzystającemu przedmiotu leasingu musi być zobowiązaniem nieodwołalnym.

 

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny jest to umowa z kolei zawierana na stosunkowo krótki okres. Klasyczna umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym przekazaniu do użytkowania określonego przedmiotu, z założeniem,  że czas ten jest krótszy od okresu amortyzacji przedmiotu leasingu, a zatem w czasie trwania okresu leasingu nie następuje pełna spłata ceny nabycia, czy wyprodukowania rzeczy. Standardowo czas trwania umowy powinien stanowić co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji (w przypadku rzeczy ruchomych lub praw majątkowych) albo co najmniej 10 lat (w przypadku nieruchomości).

 

Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości jest zbliżony do leasingu środków trwałych. Firma leasingowa, udzielająca finansowania zobowiązuje się do nabycia nieruchomości od właściciela oraz oddania mu ją do używania. Z kolei korzystający z nieruchomości zobowiązuje się do spłacania finansującemu wynagrodzenia w określonych ratach, równych co najmniej cenie nabycia nieruchomości przez finansującego.

Przedmiotem leasingu mogą być nieruchomości biurowe, magazyny i centra logistyczne, obiekty handlowe, hotele czy budynki użyteczności publicznej.

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą