To nie czarna lista cz. 2 – czyli wszystko o BIG i BR

Dodatkowym niekorzystnym następstwem opóźnień w spłacie często okazuje się wpis do Bankowego Rejestru-BR.

BR to baza prowadzona przez Związek Banków Polskich, funkcjonująca na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, System Bankowy Rejestr (BR). W rejestrze BR gromadzone są dane identyfikacyjne Klientów indywidualnych i przedsiębiorców niewywiązujących się ze swoich zobowiązań wobec banków.

Do rejestru BR dane trafiają, gdy:

  • opóźnienie w spłacie zadłużenia wynosiło minimum 60 dni;
  • łączna kwota zaległości opiewała, na co najmniej 200 zł w przypadku konsumentów oraz co najmniej 500 zł w przypadku przedsiębiorców.

Usunięcie informacji o kliencie z bazy BR następuje m. in. w następujących sytuacjach:

  • w razie śmierci osoby fizycznej;
  • po upływie maksymalnie 5 lat od daty wygaśnięcia zobowiązania konsumenta;
  • po ustaniu przyczyny zgłoszenia do BR, w zależności od oceny zgłaszającego.

Usunięcia informacji o kliencie z rejestru BR dokonać może, wyłącznie bank zgłaszający!

BIK oraz BR nie są jedynymi bazami, które przetwarzają informacje o dłużnikach.

Musimy zdać sobie sprawę, że w Polsce dodatkowo działają jeszcze trzy Biura Informacji Gospodarczej (BIG S.A.):

1.            Info Monitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., to jedyne takie Biuro informacji gospodarczej w Polsce, które dodatkowo współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.) oraz Związkiem Banków Polskich (BR);

2.            Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF BIG S.A.);

3.            Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD BIG S.A.).

 

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej (BIG S.A.). przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze tj. informacje o rzetelnym lub nierzetelnym wywiązywaniu się z zobowiązań płatniczych konsumentów i przedsiębiorców.

Dane na temat zadłużenia mogą zostać przekazane przez przedsiębiorcę do BIG S.A. w chwili spełnienia następujących warunków wynikających z Ustawy:

1.            wysokość przeterminowanego zadłużenia wynosi łącznie:

  • minimum 200 zł. w przypadku zaległości konsumenta;
  • minimum 500 zł. w przypadku, gdy z zapłatą zwleka inny przedsiębiorca;

2.            zadłużenie jest przeterminowane, co najmniej 60 dni;

3.            upłynął, co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym lub dostarczenia do rąk własnych dłużnika, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze

4.            przekazania danych o nieuregulowanym zobowiązaniu do Rejestru Dłużników BIG S.A.;

5.            istnieje również możliwość przekazania danych dłużnika do BIG S.A. na podstawie sądowego tytułu wykonawczego. Wówczas kwota zaległych należności nie ma znaczenia;

6.            ponadto konsumenci mogą wpisać do Biura Informacji Gospodarczej S.A. wszystkich dłużników, jeśli posiadają tytuł wykonawczy stwierdzający zaległość (wyroku sądowy lub ugodę zawartą przed sądem, opatrzone klauzulą wykonalności). W tym wypadku kwota i okres zaległości nie ma znaczenia, a wezwanie powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do dłużnika na 14 dni przed wpisem do BIG S.A.

Wierzyciel ma ustawowy obowiązek (Ustawa o BIG) usunięcia danych dłużnika z BIG S.A., w ciągu 14 dni od spłaty zadłużenia!

Wszystkich zainteresowanych „czyszczeniem” BIK-u oraz informacjami na temat wpisów w bazach BIG oraz BR prosimy o kontakt z nami. Z pewnością nie pozostawimy Cię samego z tym problemem.

Agnieszka Zdanowicz

 agaaS
Artykuł został przygotowany przez partnera – Kancelarię Prawną specjalizującą się w pomocy Klientom z problemami związanymi z wiarygodnością kredytową.