Sprawdź czy po zmianie ustawy nie będziesz mieć problemu z ustanowieniem hipoteki!

W związku z brakiem jednolitej wykładni ustawy , brak orzecznictwa oraz rodzącą się stopniowo praktykę wieczysto księgową, bankową oraz notarialną kolejne Banki wysyłają komunikaty co do zmiany podejścia wobec kredytowania i zabezpieczania  się na nieruchomościach opisanych w ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych z 30.04.2016

Większość banków, które wysyła kolejne interpretacje sugeruje również że  dane zasady będą obowiązywać w okresie przejściowym, do czasu ustalenia ostatecznej polityki Banków, na którą będą miały wpływ decyzje sądów wieczystoksięgowych i interpretacje nowych przepisów przez np. Ministerstwo Rolnictwa

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw przewiduje istotną zmianę w ustanawianiu hipotek na nieruchomościach rolnych.

Do wniosku o wpis hipoteki konieczne będzie dołączenie operatu szacunkowego, który pozwoli ustalić czy suma hipotek nie przewyższa wartości nieruchomości oraz to, że WARTOŚĆ ZABEZPIECZENIA – suma hipoteki, która jest wpisana w księdze wieczystej nie może być wyższa od aktualnej wartości nieruchomości

W związku z nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece, obowiązującą od 30 kwietnia 2016 r. zmieniają się zasady ustanawiania hipoteki na nieruchomości rolnej, rozumianej jako niezabudowany grunt rolny, zabudowany grunt rolny (tzw. siedlisko), gospodarstwo rolne. Nowe zasady dotyczą wszystkich nieruchomości rolnych bez względu na jej obecny sposób użytkowania oraz powierzchnię.
Przed wejściem nowelizacji Bank udzielając kredytu na budowę domu przyjmował dwie wartości: aktualną wartość nieruchomości (wartość działki) oraz wartość przyszłą, po wykonaniu zakończeniu inwestycji. Obecnie w przypadku nieruchomości rolnych suma hipoteki, która jest wpisana w księdze wieczystej nie może być wyższa od aktualnej wartości nieruchomości, czyli w tym przypadku od aktualnej wartości działki. W związku z tym wraz z wnioskiem o wpisanie hipoteki należy dostarczyć do Sądu operat szacunkowy nieruchomości, który pokaże jej wartość rynkową z operatu, ustaloną na dzień ustanowienia hipoteki. Sąd odrzuci ten wniosek, jeżeli hipoteka będzie wyższa niż aktualna wartość nieruchomości.

Dodatkowo oznacza to iż, jeżeli chcemy uzyskać kredyt na budowę domu na działce rolnej i nie zostały wydane przed 30 kwietnia warunki zabudowy ostateczne, bądź ta nieruchomość nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań to zgodnie z nowymi zasadami ustanawiania hipoteki, nie będzie ona mogła być wyższa niż aktualna wartość działki, tym samym bank nie będzie mógł ustanowić zabezpieczenia kredytu na budowę domu.