RODO w bankach cz 2

RODO W BANKACH- cz. 2

Prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

rodo w bankachRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO w Rozdziale III wymienia prawa dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.

 

Obowiązek informacyjny

RODO umacnia obowiązek informacyjny, co oznacza, że masz prawo wiedzieć, jakim procesom będą poddawane Twoje dane osobowe oraz w każdej chwili możesz domagać się udzielenia informacji na temat procedur ich przetwarzania.

 

Twoje prawa wynikające z RODO

Ponadto zawsze możesz skorzystać z przysługujących Ci praw:

  • prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Bank przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia danych, jako swoiste novum, może być zrealizowane w przypadkach, gdy bank nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych.
  • prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła bankowi,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych,
  • prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje bank o zmianie swoich danych osobowych,
  • prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych.

W jakim terminie bank musi zareagować na Twój wniosek

W przypadku skierowania do banku wniosku zawierającego prośbę o skorzystanie z któregoś w/w prawa, bank bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania bank ma obowiązek poinformować Cię o przedłużeniu terminu i podać przyczyny opóźnienia.

Pamiętaj, że każdy podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe ma obowiązek wykorzystać wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Autor: Edyta Majewska