Kredyty – co nowego w ofertach kredytowych?

Jak wiadomo oferty kredytowe zmieniają się co jakiś czas. Ma to związek po części z polityką danego banku, ale przede wszystkim sytuacją na rynku. Stopy procentowe w miesiącu maju 2019 r. zostały po raz kolejny utrzymane na takim samym poziomie. Jaki to ma wpływ na oferty kredytowe? Czego możemy się spodziewać w przyszłości?

Sytuacja na rynku kredytowym

Co kwartał NBP wydaje raport na temat sytuacji kredytowej. W II kwartale 2019 r. wyniki przeprowadzonej ankiety są jednoznaczne: oferty kredytowe będą gorsze dla kredytobiorców. Prognozowane są zmiany zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Ankieta NBP była przeprowadzona w kierunku oceny zmian polityki kredytowej. Szczególnie kryteriów i warunków udzielania kredytów, a także zmian popytu na kredyty w polskim systemie bankowym. Jedno i drugie ma duże znaczenie dla potencjalnego kredytobiorcy. Po pierwsze wpływa na ocenę zdolności kredytowej. Po drugie kształtuje oferty kredytowe.

Kredyty firmowe

Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów. Głównie poprzez  wzrost marży kredytowej, zmniejszenie maksymalnej kwoty kredytu i maksymalnego okresu kredytowania. Banki, które zaostrzyły politykę kredytową w I kwartale 2019r., uzasadniały to głównie wzrostem ryzyka branży, w tym szczególnie branży budowlanej.

Popyt na kredyt:brak istotnych zmian.

Oczekiwania na II kwartał 2019r.: W II kwartale 2019r. banki przewidują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw. Dotyczy to zwłaszcza kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz niewielki spadek popytu na kredyt zgłaszany przez małe i średnie przedsiębiorstwa.W I kwartale2019r. po raz pierwszy od 2014 r. banki w sposób zauważalny zaostrzyły kryteria udzielania kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Ponadto, po raz pierwszy od kilku kwartałów banki zaostrzyły większość warunków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Zatem należy się spodziewać mniej korzystnych ofert kredytowych.

Kredyty hipoteczne

Polityka kredytowa: brak zmian kryteriów udzielania kredytów i niewielkie zmiany niektórych warunków. Przejawia się to min.  poprzez podniesienie marży dla kredytów obarczonych zwiększonym ryzykiem.Banki uzasadniają to głównie wzrostem kredytów obarczonych ryzykiem w portfelu kredytów mieszkaniowych.

Popyt na kredyt: wzrost popytu.

Oczekiwania na II kwartał 2019r.: zaostrzenie polityki kredytowej oraz brak istotnych zmian popytu. Zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyt w I kwartale 2019 r. istotnie różniły się od przewidywań banków wyrażonych w poprzedniej edycji ankiety. Banki zapowiadały wtedy zaostrzenie polityki kredytowej i oczekiwały spadku popytu. Do wzrostu popytu przyczyniły się prognozy dotyczące zapotrzebowania na rynku mieszkaniowym oraz coraz lepsza sytuacja finansowa gospodarstw domowych.

Kredyty gotówkowe

Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów; podniesienie pozaodsetkowych kosztów kredytu i marży kredytowej oraz obniżenie maksymalnej kwoty kredytu.

Popyt na kredyt:niewielki wzrost popytu.

Oczekiwania na II kwartał 2019r.:zaostrzenie polityki kredytowej przez pojedyncze banki, niewielki wzrost popytu.Po raz pierwszy od wielu kwartałów banki jednocześnie zaostrzyły kilka warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych, w tym pierwszy raz od 2012 r. podniosły marżę kredytową.

Jak wynika z raportu i prognoz dla potencjalnych kredytobiorców nadchodzą gorsze czasy. Trudniej będzie o kredyt mieszkaniowy,  ale i kredyty konsumpcyjne czy firmowe. Już teraz widzimy, że niektóre banki podwyższają marżę kredytową. Innym przejawem zaostrzenia będzie obniżenie kwoty kredytu i skrócenie maksymalnego okresu kredytowania.

Edyta Majewska

22.05.2019 r.