Informacje o programie „Mieszkanie dla Młodych”

Kto może się ubiegać o finansowe wsparcie?

„Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania: lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:

 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
 • zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania),

z chwilą uzyskania własności mieszkania (nie później, niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania), kredytowanego z zastosowaniem finansowego wsparcia.        

Na nabycie jakiej nieruchomości można otrzymać dofinansowanie wkładu własnego?

Finansowym wsparciem objęte będzie nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (rynek pierwotny) od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

 • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
 • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

Cena zakupu nie nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

Wskaźniki dla  dla województwa łódzkiego:

Lokalizacja Wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 w II kw 2014 r. Maksymalne limity na II kw 2014 r.
Łódź 4 452 zł 4 897,20 zł
gminy sąsiadujące z Łodzią 3 971,25 zł 4 368,38 zł
pozostałe gminy woj. łódzkiego 3 490,50 zł 3 839,55 zł


Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa?

Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:

 • w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
 • w złotówkach,
 • na okres co najmniej 15 lat,
 • na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?

Dofinansowanie   wkładu  własnego  wynosi  10 %  kwoty określonej  jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu    odtworzenia    1  m2    powierzchni  użytkowej  budynków  mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w gminie,  na terenie której położone jest mieszkanie, oraz:

 • powierzchni  użytkowej  mieszkania – w przypadku mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2
 • 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.

Nabywca wychowujący przynajmniej 1 dziecko może ubiegać się o 15 % dofinansowanie.

Przykłady sposobu wyliczenia kwoty dofinansowania:

 •   Mieszkanie w Łodzi o pow. 58 m2, małżeństwo bez dzieci:

Wysokość dopłaty   10 % x 50 m2 x 4 452 zł = 22 260 zł

 •  Dom w Zgierzu o pow. 106 m2, małżeństwo z trojgiem dzieci:

Wysokość dopłaty    15 % x 50 m2 x 3 971,25 zł = 29 784,37 zł

 •  Mieszkanie w Zduńskiej Woli o pow. 43m2, osoba samotnie wychowująca dziecko:

Wysokość dopłaty    15 % x 43 m2 x 3 490,50 zł = 22 513,72 zł

Komu przysługuje dodatkowe finansowe wsparcie?

Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, które korzystają z programu „Mieszkanie dla Młodych”, którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko. Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz. Kwota dodatkowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego.