Pożyczka gotówkowa

Pożyczka gotówkowa to pieniądze przeznaczone na dowolny cel, które można uzyskać w bardzo szybki i prosty sposób. Dowolność celu oznacza, że uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na realizację dowolnego pomysłu – zakup samochodu, sprzętu AGD, wymarzone wakacje itp. 

 

pożyczki gotówkowe

Pożyczka gotówkowa udzielana przez instytucję finansową nie musi określać celu, na jaki jest przeznaczona – w niektórych przypadkach taki charakter pożyczki przyznawanej na dowolny cel świadczy o jej atrakcyjności, przyciągającej uwagę konsumentów. Zazwyczaj jednak cel pożyczki jest w umowie precyzyjnie określony.

 

Formalności przy udzielaniu pożyczki gotówkowej

Proces udzielenia pożyczki gotówkowej jest szybszy niż w przypadku kredytu gotówkowego. Należy jednak pamiętać, że zazwyczaj oprocentowanie takiej pożyczki jest wyższe. To, że przy udzieleniu pożyczki bankowej banki nie stosują aż tak rozbudowanego mechanizmu formalnego, nie oznacza, że z jednej strony nie badają zdolności kredytowej konsumenta oraz z drugiej,  że konsument nie jest chroniony przez prawo.

 

Oprocentowanie pożyczek gotówkowych

W przypadku pożyczki bankowej, oprócz przepisów kodeksu cywilnego dodatkowo stosuje się przepisy prawa bankowego. Przedmiotem tej umowy mogą być wyłącznie pieniądze. Jest to umowa odpłatna – biorący zwraca określoną kwotę powiększoną o odsetki. Bank dający pożyczkę gotówkową stosuje różne zabezpieczenia w spłatach oraz oprocentowania. Przy zawieraniu takich umów stosuje się ogólne warunki umów i regulaminów bankowych, co do których bank ma upoważnienie z mocy ustawy. Są one jednak powszechnie dostępne i można się z nimi zapoznać przed zawarciem transakcji.

Również ustawa o kredycie konsumenckim reguluje prawa i obowiązki stron zawieranej umowy pożyczki. Według tej ustawy pożyczka jest umową odpłatną. Wynika to wprost z przepisu art. 30 ustawy, który wskazuje, że umowa powinna określać „stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy”. Dla konsumenta istotna jest również informacja o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania oraz całkowitej kwocie do zapłaty, która powinna być ustalona w dniu zawarcia umowy wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia.

 

Ochrona prawna pożyczkobiorcy

Istotne jest również dodatkowe zabezpieczenie praw konsumenta klauzulą z art. 47 ustawy o kredycie konsumenckim w brzmieniu: „postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać uprawnień konsumenta przewidzianych w ustawie. W takich przypadkach stosuje się przepisy ustawy”. Przepisy ustawy regulują także kwestie spłaty przed terminem oraz odstąpienia od umowy przez konsumenta.

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą