Ustawa o obrocie ziemią paraliżuje banki!

Poniżej podaję informację dotyczącą wpływu Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2016.585), zwanej dalej „Ustawą”, (która wprowadza zmiany m. in. w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, kodeksie cywilnym oraz w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego) na politykę kredytową dotyczącą nieruchomości rolnych.

W związku z wejściem ustawy o obrocie gruntami rolnymi w życie pojawiły się wątpliwości co do możliwości zabezpieczania się na działkach sklasyfikowanych jako rolne, a posiadające pozwolenie na budowę bez miejscowego planu zagospodarowania (nawet jeśli działka jest do 3000 m2, ale nie znajduje się na terenie objętym miejscowym planem lub studium uwarunkowań, gdzie byłaby przeznaczona pod zabudowę mieszkalną)

Od teraz przy przyjmowaniu wniosku od klienta w pierwszej kolejności banki weryfikują, czy nieruchomość gruntowa (zarówno zabudowana jak i niezabudowana), zaoferowana jako przedmiot zabezpieczenia jest nieruchomością rolną. W tym celu Klient przedstawia:

– zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli dla danej nieruchomości został uchwalony plan)
oraz
– wypis z ewidencji gruntów.

Jeśli na podstawie dokumentów okaże się, że nieruchomość ma charakter rolny bank może wstrzymać się z dalszym procesowaniem wniosku.

O kolejnych ustaleniach w związku ze zmianą ustawy będziemy informować na bieżąco.